Watchdog Rai  is feeling Cool
1 y ·Kathmandu, Nepal

बिहानीले तपाईँको दिनलाई मात्रै होइन। तपाईँको पूरै जीवनलाई पनि निर्धारण गर्ने गर्छ।
शुभ–बिहानी!!!

Kathmandu, Nepal