एक्लो नवस्नुस् आफ्नो जोडी पाउनु होस्
#bihebari
#marriage_bureau_of_nepal