भविष्य उनीहरुको लागि हो,
जसले आज त्यसको लागि तयारि गर्छन् ।

I see. I stop. I copy. I paste.

#oneday #onehashtag